B.S (MARINE ENGINEERING)
ID No Name Company Name
201238RL001 YATIN BOPAIAH BW SHIPPING
201238RL004 AROCKIA DARWIN BW SHIPPING
201238RL011 SANTHOSH D BW SHIPPING
201238RL013 SHIVSANKAR AGRAHARI BW SHIPPING
201238RL017 VIVEK VENKATESAN BW SHIPPING
201238RL002 Abhishek Kumar Jha SAMSONS MARITIME
201238RL007 Mathivanan V K MTM SHIP MANAGEMENT
201238RL010 Parasu K XT Ship Management
201238RL012 Sathiyanarayanan S OFF SHORE
201238RL014 Sushobhan Das 7 ISLANDS
201238RL015 Vasanth C ASP SHIPPING
201238RL008 Mulayamkannan M AMERICAN EAGLE TANKERS