ASP
ID No Name Course Batch
200838RL006 Ayush Prakash Upadhayaya ME 2008 – 2012
200938RN072 Amit Kumar NT 2009 – 2012
201238RL015 Vasanth C ME 2012 – 2016