Bernhard
ID No Name Course Batch
2009RG002 Ashish Kumar Behera GME 2009 – 2010
2009RG004 Bharathy Raja C GME 2009 – 2010
2009RG008 Penuvarthi Gurubrahmam GME 2009 – 2010
2009RG009 Prem Kumar Koppula GME 2009 – 2010
2009RG010 Rahul Kaushal GME 2009 – 2010
2009RG014 Soundarrajan G GME 2009 – 2010
2009RG015 Sunny Sethi GME 2009 – 2010
2009RG016 Yogaraj R GME 2009 – 2010
2009RG017 Pilla Kishore GME 2009 – 2010
2009RG018 Kuldeep Singh Raghav GME 2009 – 2010
200438RL017 Poorna Kumar V M ME 2004 – 2008
200438RL021 Roshan N ME 2004 – 2008
200438RL026 Srinjoy Dasgupta ME 2004 – 2008
200438RL027 Subash R ME 2004 – 2008
200438RL030 Vijayakumar A ME 2004 – 2008
200438RL033 Abhishek Tiwari ME 2004 – 2008
200438RL036 Chirag Gupta ME 2004 – 2008
200438RL062 Sumith Sathish Kumar ME 2004 – 2008
200438RL072 Bijo Oommen ME 2004 – 2008
200438RL082 Narasimha Athiraya R ME 2004 – 2008
200438RL087 Rijoy ChANDHRAn ME 2004 – 2008
200438RL088 Sampathkumar K ME 2004 – 2008
200438RL095 Vivek R A ME 2004 – 2008
200438RL102 P Ramkumar ME 2004 – 2008
200438RL107 Md. Shah Fahad ME 2004 – 2008
200538RL017 Partha Sarathi Sikdar ME 2005 – 2009
200538RL021 Priyadarshi Das ME 2005 – 2009
200538RL029 Tobu J Vettamvely ME 2005 – 2009
200538RL051 Pankaj Ghildiyal ME 2005 – 2009
200538RL059 Sasikumar K ME 2005 – 2009
200538RL073 Chakradhar B ME 2005 – 2009
200538RL084 K Praveen ME 2005 – 2009
200538RL086 Rahul Vasudeva ME 2005 – 2009
200638RL006 Deepak Verma ME 2006 – 2010
200638RL009 Hobby Rana ME 2006 – 2010
200638RL018 Neeraj Krishnan ME 2006 – 2010
200638RL023 Rohan Awasthi ME 2006 – 2010
200638RL027 Sidhik Basha A. ME 2006 – 2010
200638RL029 Supreet Singh Basra ME 2006 – 2010
200638RL030 Tennies Antony ME 2006 – 2010
200638RL033 Vishnu Varma M. ME 2006 – 2010
200638RL074 Gnana Pragadeesh B. ME 2006 – 2010
200638RL078 Karan Malhotra ME 2006 – 2010
200638RL084 Naveen Kumar S. ME 2006 – 2010
200638RL091 Sandeep Krishnan ME 2006 – 2010
200638RL094 Sivaramakrishnan S. ME 2006 – 2010
200838RL054 Karan Bathh ME 2008 – 2012
200538RN004 Ashish Sharma NT 2005 – 2008
200538RN016 Sudharson C NT 2005 – 2008
200538RN025 Aswanth Kanna S NT 2005 – 2008
200538RN031 Kannapa P U NT 2005 – 2008
200538RN037 Saranbabu N NT 2005 – 2008
200838RN070 Sudesh Kumar NT 2008 – 2011
2010RG001 A Thomas Praveen GME 2010 – 2011
2010RG011 Praveen Kumar S GME 2010 – 2011
2010RG012 Radhvendra Singh GME 2010 – 2011
2010RG018 Srimithran S GME 2010 – 2011
2010RG022 Sushil Kumar GME 2010 – 2011
2010RG024 Uttam GME 2010 – 2011
200938RL027 Rahul Ratti ME 2009 – 2013