Emerald
ID No Name Course Batch
200738RL086 Bhuvaneshwaran D ME 2007 – 2011
200838RL018 Manu M ME 2008 – 2012
200838RL030 Sabari B Pillai ME 2008 – 2012
200838RL044 Arun V ME 2008 – 2012
200938RL087 Dinesh Yuvaraj ME 2009 – 2013
200938RN002 Abhinav D. NT 2009 – 2012