GOL
ID No Name Course Batch
200938RL014 Karpaga Ramesh M ME 2009 – 2013
200938RL039 Vikramoorthi AT ME 2009 – 2013
200938RL073 Sourav Banik ME 2009 – 2013
200938RL085 Chandan Gautam ME 2009 – 2013
200938RN018 Harish Kumar T.R.V. NT 2009 – 2012
201038RN051 Tippireddy Rajasekhar NT 2010 – 2013