Greatship(India)Ltd.,Mumbai
ID No Name Course Batch
200338RL023 Govindu Gopi ME 2003 – 2007
200338RL052 Prakash .K ME 2003 – 2007
200338RL054 Praveenkumar .V.G. ME 2003 – 2007
200338RL071 Shahul Hameed .A ME 2003 – 2007
200838RL094 Keshav Sharma ME 2008 – 2012