Higher
ID No Name Course Batch
200138RL002 Singaram Pradeep Mohan ME 2001 – 2005
200638RL007 Dhruba Duttagupta ME 2006 – 2010
200738RL008 Arunprasath P ME 2007 – 2011
200738RL024 Nishant Kumar ME 2007 – 2011
200738RL068 Sajjad Hussain Arastu ME 2007 – 2011
200738RL072 Sri Ram Kumar K ME 2007 – 2011
200738RL079 Akash Navet ME 2007 – 2011
200738RL108 Shauryaveer Singh ME 2007 – 2011
200738RL110 Sujin Suresh ME 2007 – 2011
200138T1002 Pankaj Kumar ME 1999 – 2003
200138T1014 Bhavesh Tulsiani ME 1999 – 2003
200138T1019 Amit Jha ME 1999 – 2003
200038RL500 Masal Kishor Biru ME 2000 – 2004
200938RL007 Barlanka Ventkata Pavan ME 2009 – 2013
200938RL096 Laxminarayanan ME 2009 – 2013
201038RL060 Kumareshwaran P ME 2010 – 2014