Name Company Batch
DESHDEEPAK SHARMA IMS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI 2009-2013
SURAJ THAKUR IMS SHIP MANAGEMENT PVT. LTD., MUMBAI 2009-2013