MSC
ID No Name Course Batch
201138RL032 ARUL PRABHAKARAN BS (ME) 2016
2012RG007 Vijay alias Praveen T GME 2012 – 2013
2013RG003 Pillappan K GME 2013 – 2014
200938RL057 Kusumanchi Vinay Kumar ME 2009 – 2013
201038RL038 Tushar Seth ME 2010 – 2014
201038RL044 Akshay Sharma ME 2010 – 2014
201038RL049 Asuthosh ME 2010 – 2014
201038RL061 Love Kumar Rawal ME 2010 – 2014
201038RL077 Shyamnath T P ME 2010 – 2014
201038RL080 Vivek Pareek ME 2010 – 2014
201038RL085 Amardeep Singh Rawat ME 2010 – 2014
201138RL032 ARUL PRABHAKARAN ME 2011 – 2015
201138RL004 Babu A ME 2011 – 2015
201138RL024 Subodh Kant Dubey ME 2011 – 2015
201138RL054 Sunny Sharma ME 2011 – 2015
2014RLETO003 SATHISHKUMAR K ETO 2014