MTM
ID No Name Course Batch
200838RL002 Akhil Valsan O K ME 2008 – 2012
200838RL104 Kadam Pankaj Namdeo ME 2008 – 2012
200738RN006 Arumainathan R NT 2007 – 2010
200938RL045 Ankur Gupta ME 2009 – 2013
200938RL100 Manish Kumar Lala ME 2009 – 2013
200938RN087 Kishore K.S. NT 2009 – 2012
201238RL007 Mathivanan V K ME 2012 – 2016