Mercator
ID No Name Course Batch
200138RL055 Akshat Kapoor ME 2001 – 2005
200738RL003 Akshank Garg ME 2007 – 2011
2012RG008 Viknesh V GME 2012 – 2013
201038RL031 Rishab Singh Rana ME 2010 – 2014