Name Company Batch
ASHISH RANA NORTHERN MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI 2009-2012
DALVI PUSHKAR RAVINDRA NORTHERN MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI 2007-2011
RAGHUVEER SRIRANGAM NORTHERN MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI 2008-2012
JEPHERSON RAJU NORTHERN MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., MUMBAI 2007-2011