Orient
ID No Name Course Batch
200638RL087 Prakul Mehra ME 2006 – 2010
200738RL001 Abhinandan Modgil ME 2007 – 2011
200738RL075 Venkatasundar D ME 2007 – 2011
200838RL076 Sreejith P.S ME 2008 – 2012
200838RL106 Pukkalla Girish ME 2008 – 2012
200838RL116 Subhendu Som ME 2008 – 2012
NS/04/04 D. Dinesh Justin NS 2004 – 2007
NS/04/24 Saranraj. S NS 2004 – 2007
NS/04/27 R. Vanangamudi NS 2004 – 2007
NS/04/29 Vikas Kumar Singh NS 2004 – 2007
NS/04/30 Vinodh K. NS 2004 – 2007
200838RN022 Rajkumar Nirala NT 2008 – 2011
200838RL041 Ajas Mohammed Naushad ME 2008 – 2012
200938RL054 Indrajith Nair ME 2009 – 2013