OtherCompanies
ID No Name Course Batch
2009RG001 Arun Kumar K GME 2009 – 2010
2009RG005 Bijeesh B S GME 2009 – 2010
2009RG013 Simarpreet Singh GME 2009 – 2010
200638RL008 Gottipadtha Ranjith Goud ME 2006 – 2010
200638RL010 Javid Ahamed Shaik ME 2006 – 2010
200638RL024 Saikat Das ME 2006 – 2010
200638RL063 Surendar C. ME 2006 – 2010
200638RL067 Vivek V. ME 2006 – 2010
200738RL012 Gavish Chauhan ME 2007 – 2011
200738RL017 Kathiravan K ME 2007 – 2011
200738RL022 Mohan R ME 2007 – 2011
200738RL033 Srinivasan K ME 2007 – 2011
200738RL053 Jepherson Raju ME 2007 – 2011
200738RL056 Kharate Amol Ramnath ME 2007 – 2011
200738RL058 Mahesh Mariappan ME 2007 – 2011
200738RL059 Manikuttan M ME 2007 – 2011
200738RL065 Rachhpal Singh ME 2007 – 2011
200738RL074 Tony Sebastian ME 2007 – 2011
200738RL088 Dinesh K ME 2007 – 2011
200738RL094 Kishore K ME 2007 – 2011
200738RL111 Thomas Daniel John ME 2007 – 2011
200738RL116 Abhijeet Chaturvedi ME 2007 – 2011
200738RL118 Aknurwar Ranjan Vasant ME 2007 – 2011
200838RL013 Jaswinder Singh ME 2008 – 2012
200838RL033 Shankarnath S ME 2008 – 2012
200838RL047 Chaitanya Murala ME 2008 – 2012
200838RL050 Ganesan K ME 2008 – 2012
200838RL065 Piyush Mahajan ME 2008 – 2012
200838RL079 Virender Kumar ME 2008 – 2012
200838RL089 Durgaram K ME 2008 – 2012
200838RL093 Jerin Jacob ME 2008 – 2012
200838RL111 Sanjay Kumar Panda ME 2008 – 2012
200638RN020 Sachin Atri NT 2006 – 2009
200738RN012 Jeevan G Nair NT 2007 – 2010
200738RN020 Raj Kamal T NT 2007 – 2010
200738RN035 Atul Kumar NT 2007 – 2010
200738RN037 Babuji B NT 2007 – 2010
200738RN039 Jayasankar Padman NT 2007 – 2010
200738RN046 Pradeep Kumar A. NT 2007 – 2010
200738RN047 Rajkumar B NT 2007 – 2010
200838RN008 Deepak Singh Bhandari NT 2008 – 2011
200838RN017 Maria Vinod Robinston V. NT 2008 – 2011
200838RN031 Geda Srikanth NT 2008 – 2011
200838RN037 Vinothkanna V NT 2008 – 2011
200838RN066 Shyam Sundar A NT 2008 – 2011
200838RN069 Srikakulam Venkata Ramana NT 2008 – 2011
200838RN074 Vinod Kumar NT 2008 – 2011