Name Company Batch
SATHISH JAYASUNDARARAJ PENTA CRYSTAL SHIP MANAGEMENT PVT LTD 2010-2013
PRASATH PENTA CRYSTAL SHIP MANAGEMENT PVT LTD 2008-2011