Paramount
ID No Name Course Batch
200138RL008 Deepak Kaneria ME 2001 – 2005
200238RL006 Arash Deep Singh ME 2002 – 2006
200238RL007 Aravind Shankar .P ME 2002 – 2006
200238RL028 Danish .D ME 2002 – 2006
200238RL032 Gopal .M ME 2002 – 2006
200238RL033 Govindarajan .A.M ME 2002 – 2006
200238RL035 Gowri Shankar .G ME 2002 – 2006
200238RL041 Kanu Priya Jain ME 2002 – 2006
200238RL061 Raja Sekhara Reddy Gopu ME 2002 – 2006
200238RL075 Selvin Jose Koruthu ME 2002 – 2006
200238RL076 Senthil Kumar .B ME 2002 – 2006
200238RL086 Vignan Pravin .V ME 2002 – 2006
200138T1005 Vivekanantha Rajan S. ME 1999 – 2003
200138T1007 Manoranjan Singh ME 1999 – 2003
200138T1021 Kuber.J ME 1999 – 2003
200138T1022 Mouly Kumar K. ME 1999 – 2003
200138T1026 Karthik M.V. ME 1999 – 2003
200138T1032 Mayurdhwaj Singh ME 1999 – 2003
200938RN008 Arul Vijaya Prabakaran P. NT 2009 – 2012