Name Company Batch
MOHAN RAJ M SEA TEAM MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., 2008-2012
GURU PRASATH JAYARAJ SEA TEAM MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., 2009-2012
D GOPINATH SEA TEAM MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., 2009-2012
SWARUP K SEA TEAM MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD., 2008-2012
VIVEK ANAND PANNEER SELVAM SEAARLAND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD. 2010-2014
AYUSH PRAKASH UPADHYAYA SEASPAN CREW MANAGEMENT INDIA PVT., MUMBAI 2008-2012
GANESAN K SEAWISDOM SHIPPING PVT.LTD. 2008-2012