ShippingCorporationofIndia
ID No Name Course Batch
200638RL014 Kusanava Karan ME 2006 – 2010
200638RL054 Prabhakaran K.R. ME 2006 – 2010
200738RL009 Ayyapparajan M B ME 2007 – 2011
200738RL015 Jeya Sundar K ME 2007 – 2011
200738RL025 Powar Sudarshan Pandurang ME 2007 – 2011
200738RL026 Dalvi Pushkar Ravindra ME 2007 – 2011
200738RL028 Ratnakar Dinesh Devidasrao ME 2007 – 2011
200738RL039 Rohit Singh ME 2007 – 2011
200738RL044 Ankit Tailang ME 2007 – 2011
200738RL060 Milind Gupta ME 2007 – 2011
200738RL063 Nishant Sharma ME 2007 – 2011
200738RL064 Prakhar Srivastava ME 2007 – 2011
200738RL078 Abhishek Dhasmana ME 2007 – 2011
200738RL085 Athavan O S ME 2007 – 2011
200738RL087 R Chaitanya Kiran ME 2007 – 2011
200738RL090 Himanshu Pande ME 2007 – 2011
200738RL106 Sarathkumar S ME 2007 – 2011
200738RL109 Sreejith Bhadran ME 2007 – 2011
200738RL112 Ukesh C ME 2007 – 2011
200838RL025 Parbhat Kapoor ME 2008 – 2012
200838RL102 Nikhilesh Bhardwaj ME 2008 – 2012
200138T1017 Saurabh Gupta ME 1999 – 2003
201038RE002 Arvind Kumar Barwal SEOE 2010 – 2011
201038RE008 Rajkumar SEOE 2010 – 2011