Target
ID No Name Course Batch
200738RL003 Akshank Garg ME 2007 – 2011
200938RL028 Raj Kumar R ME 2009 – 2013
200938RL070 Saravana Priyan K ME 2009 – 2013
201038RN047 Saravanan R NT 2010 – 2013