UnitedOceansShipManagement
ID No Name Course Batch
200538RN002 Abraham Mathew NT 2005 – 2008
200538RN006 Christopher Chandran M NT 2005 – 2008
200538RN009 Jobby Mathai NT 2005 – 2008
200538RN026 Balaji Prasath M NT 2005 – 2008
200638RN004 Aromal S P NT 2006 – 2009
200638RN025 Shanmuga Sundaram R NT 2006 – 2009
200638RN026 Sivashankar D NT 2006 – 2009
200738RN003 Kushwaha Ajay Ramwodh NT 2007 – 2010
200738RN011 Hruday Ranjan Mohanta NT 2007 – 2010
200838RN059 Rahul Sinha NT 2008 – 2011