WestAsiaMaritime
ID No Name Course Batch
200238RL012 T.R. Arun Kumar ME 2002 – 2006
200338RL022 Gopinath. V ME 2003 – 2007
200338RL025 Hari Krishna .M ME 2003 – 2007
200338RL026 V Hariprasath ME 2003 – 2007
200338RL066 Saikiran Kamaraju Gadda ME 2003 – 2007
200338RL093 A.Santhos Selvakumar ME 2003 – 2007
200138T1033 Nitin Kumar ME 1999 – 2003
200538RN022 Abhishek A S NT 2005 – 2008
200538RN024 Ashik Rahuman A NT 2005 – 2008
200538RN028 Harish Kumar K NT 2005 – 2008
200538RN040 Umamageshwaran S NT 2005 – 2008
200538RN041 Vijaya Kumar S NT 2005 – 2008
200638RN030 Thiyagarajan S NT 2006 – 2009