WorldTankerManagement
ID No Name Course Batch
200738RL084 Arun P N ME 2007 – 2011
200738RL089 Gokul R ME 2007 – 2011
200738RL104 Ramesh Koranga ME 2007 – 2011
200838RL015 Kishori Chandar K R ME 2008 – 2012
200838RL023 Nithin Chandran P V ME 2008 – 2012
200838RL058 Maruthi Prakash J ME 2008 – 2012
200838RL060 Namachivayam RM ME 2008 – 2012
200838RN064 Satish Gurjar NT 2008 – 2011