JHARKHAND State Placed Cadet Details
ID No Name Company Name Course
200138RL045 Santhosh Kumar Sinha FleetManagement ME
200138RL056 Samrendra Kumar FleetManagement ME
200138RL057 Shyam Sundar Pandey EagleShipmanagementPvt.Ltd. ME
200538RL062 Udayath Nidhin Nair MediterraneanShippingCompany ME
200838RL039 Vikram Kumar Ashreeshipping ME
200838RL088 Dinesh Kumar WallemShipManagement ME
200838RL103 Omprakash Yadav BWShipping ME
200038RL503 Shivajee VarunShippingCo.Ltd. ME
200038RL505 Shivi Pathak FleetManagement ME
200038RL513 Adarsh FleetManagement ME